O Nás

Naší snahou je, aby taneční kurzy byly pro Vás především zábavou a zpestřením Vašeho studentského života, při kterém se naučíte základům společenských tanců a zdokonalíte se i v chování ve společnosti. Každý mladý člověk by měl absolvovat takový kurz, před kterým dnes stojíte, protože dobrá znalost společenského tance a bezvadné společenské vystupování jsou součástí všeobecného vzdělání moderního člověka. Možná, že máte obavy, jaké to všechno bude, ale žádný strach a schutí do toho! Během kurzu se zbavíte ostychu a získáte jistotu a sebedůvěru ve Vašem společenském vystupování. Taneční nejsou přepych, ani přežitek, ale nutností, bez které se v dnešní době mladý člověk, chce-li být v životě úspěšný, neobejde. A nakonec tohoto pozvání ještě jedno přání: Mnoho úspěchu v prvních krocích a hodně krásných vzpomínek z tanečních na celý život.

Rodiče, na slovíčko

Až Vás dcera či syn pře­kva­pí při­hláš­kou do ta­neč­ních kurzů, jistě si po­mys­lí­te, jak ten čas letí a po­dí­vá­te se na svou ra­to­lest úplně ji­ný­ma očima. Již před Vámi ne­sto­jí děcko, ale do­spí­va­jí­cí člo­věk dbalý na svůj ze­vněj­šek a velmi cit­li­vý vůči svému okolí. Uvě­dom­te si, že Vám na­stá­vá nové ob­do­bí, ve kte­rém je nutné se za­mě­řit i na ob­last spo­le­čen­ské­ho ži­vo­ta. A právě ta­neč­ní kurzy jsou tím nej­lep­ším mo­de­lem spo­le­čen­ské formy, který je vy­tvo­řen pro mladé,a kte­rým po­má­há zá­bav­nou for­mou pře­kle­nout vrat­ký můs­tek spo­ju­jí­cí dět­ství s do­spě­los­tí. Vzpo­meňte si proto, jak Vám často při­šly vhod zku­še­nos­ti ze svých ta­neč­ních ve spo­le­čen­ském ži­vo­tě a těm z Vás, kteří jste z ja­ké­ho­ko­li dů­vo­du ne­na­vště­vo­va­li ta­neč­ní kurzy, uvě­dom­te si své roz­pa­ky na ta­neč­ním par­ke­tu, pří­pad­ně i ve spo­le­čen­ském styku. Do­pře­jte proto svým dětem, aby byli spo­le­čen­sky úspěš­ní a pro­plu­li tokem ži­vo­ta bez mod­řin a škrá­ban­ců. Až Vám dcera či syn před­lo­ží při­hláš­ku do ta­neč­ní­ho kurzu, ne­vá­hej­te a řek­ně­te ano, v ži­vo­tě Va­šich dětí se Vám tato in­ves­ti­ce mno­ho­krát vrátí.

Dagmar Knížetová

Lektorka společenského tance a společenské výchovy, profesionální členka Svazu učitelů tance České republiky.

Místo výuky: Cho­mu­tov, Kláš­te­rec nad Ohří, Nezabylice